Điều khoản Sử dụng
 1. Giới thiệu.

Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web (các “Điều khoản” hoặc “Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web”) có trên trang web , sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web , bao gồm tất cả các trang trong trang web (được gọi chung là “ Trang mạng”). Các Điều khoản sẽ áp dụng đầy đủ hiệu lực khi bạn sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu. Bạn không được sử dụng Trang web , nếu bạn có bất kỳ phản đối, đối với Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web này.

Trang web không dành cho trẻ vị thành niên (những người chưa đủ 18 tuổi).

 1. Quyền Sở hữu Trí tuệ.

Ngoài nội dung mà bạn đã chọn đưa vào Trang web, theo Điều khoản, VPĐD Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH và/hoặc người cấp phép của VPĐD sở hữu tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ và tài liệu có trong Trang web và tất cả các nội dung đó có bản quyền.

Bạn được cấp giấy phép hạn chế, tuân theo các hạn chế được cung cấp trong các Điều khoản, cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

 1. Những hạn chế.

Bạn bị hạn chế tất cả những điều sau:

 1. Xuất bản bất kỳ tài liệu có trong Trang web lên tất cả các phương tiện truyền thông;

 2. Bán, cấp phép lại và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu Trang web;

 3. Thực hiện công khai và/hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu Trang web;

 4. Sử dụng Trang web này bất kỳ cách thức nào có thể gây tổn hại cho Trang web;

 5. Sử dụng Trang web ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web;

 6. Sử dụng Trang web trái với luật và quy định hiện hành, có thể gây hại cho Trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh;

 7. Tham gia vào hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này trong khi sử dụng Trang web;

 8. Sử dụng Trang web để tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tiếp thị nào;

Bạn bị hạn chế quyền truy cập tại một số khu vực của Trang web và VPĐD CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU XANH có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu của bạn có thể được bảo mật và bạn phải duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

 1. Nội dung của bạn.

Trong các Điều khoản, Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ âm thanh, video, văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn hiển thị trên Trang web này. Đối với Nội dung của Bạn, bằng cách hiển thị Nội dung đó, bạn cấp cho VPĐD Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối Nội dung đó ở bất kỳ và tất cả các kênh truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Văn phòng đại diện Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo.

 1. Không có bảo hành.

Trang web được cung cấp “nguyên trạng” với tất cả các lỗi và Văn phòng đại diện của Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web hoặc các tài liệu có trên Trang web. Ngoài ra, không có nội dung nào trên Trang web này được hiểu là cung cấp tư vấn hoặc lời khuyên cho bạn.

 1. Giới hạn Trách nhiệm.

Trong mọi trường hợp, Văn phòng đại diện Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH, cũng như tất cả toàn thể nhân viên và ban giám đốc công ty, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý (trực tiếp hoặc giáng tiếp) với bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

 1. Bồi thường thiệt hại.

Bạn phải bồi thường với hạn mức tối đa cho Văn Phòng Đại Diện Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH đối với trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân khởi kiện, thiệt hại và chi phí phát sinh (bao gồm chi phí luật sư) đối với việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản nêu trên.

 1. Tính nghiêm trọng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản nêu trên được phát hiện và không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, thì việc không thể thi hành hoặc không hợp lệ sẽ không làm các Điều khoản còn lại không thể thi hành hoặc không hợp lệ nói chung và các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại ở đây.

 1. Sự thay đổi của Điều khoản.

Văn phòng đại diện của Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH được phép sửa đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải thường xuyên xem lại các Điều khoản đó để đảm bảo bạn hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng của trang web.

 1. Phân công.

– Văn phòng đại diện của Công ty TNHH NHIÊN LIÊU XANH được phép chuyển nhượng, chuyển giao và ký hợp đồng phụ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản mà không cần thông báo hoặc thông qua sự đồng ý nào.
– Tuy nhiên, bạn sẽ không được phép chuyển nhượng, hoặc ký hợp đồng phụ với bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

 1. Toàn bộ Thỏa thuận.

Các Điều khoản, bao gồm mọi thông tin về pháp lý và chịu toàn bộ trách nhiệm có trên Trang web, toàn bộ thỏa thuận giữa Văn phòng đại diện của Công ty TNHH NHIÊN LIÊU XANH với bạn về việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận nội dung có trên Trang web.

 1. Luật điều chỉnh & Quyền tài phán.

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bạn tuân theo thẩm quyền của tòa án Chính phủ đặt tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để giải quyết mọi tranh chấp.