Dịch vụ LPG
Giải pháp đến từ kinh nghiệm.

Dịch vụ Giá trị gia tăng

Là một công ty hướng tới khách hàng, NHIÊN LIỆU XANH luôn thúc đẩy các quy tắc an toàn, đồng thời giúp khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Thông qua các gói dịch vụ hỗ trợ kèm theo việc thiết kế lắp đặt, hỗ trợ khách hàng hiện tại đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng tăng về hiệu quả sử dụng nhiên liệu cũng như các biện pháp kỹ thuật và an toàn tiên tiến.

Kỹ thuật

 1. Kiểm tra áp suất định kỳ hàng năm
 2. Thay thế thiết bị và vật liệu LPG bị lỗi/hao mòn
 3. Bảo trì định kỳ toàn diện
 4. Phụ kiện đạt chất lượng cao

An toàn

 1. Kiểm tra và cảnh báo an toàn hệ thống LPG hàng năm theo RAPs + ALARP* (* Các Kế hoạch Thực thi Khắc phục và ở mức thấp nhất có thể thực hiện được một cách hợp lý)
 2. Hội thảo Huấn luyện An toàn LPG định kỳ hàng năm
 3. Kiểm tra an toàn đường ống dẫn LPG và hệ thống LPG với bên thứ ba

Dịch vụ Giá trị gia tăng

Là một công ty hướng tới khách hàng, NHIÊN LIỆU XANH luôn thúc đẩy các quy tắc an toàn, đồng thời giúp khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Thông qua các gói dịch vụ hỗ trợ kèm theo việc thiết kế lắp đặt, hỗ trợ khách hàng hiện tại đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hiệu quả sử dụng nhiên liệu cũng như các biện pháp kỹ thuật và an toàn tiên tiến.

Kỹ thuật

 1. Kiểm tra áp suất định kỳ hàng năm
 2. Thay thế thiết bị và vật liệu LPG bị lỗi/hao mòn
 3. Bảo trì Toàn diện
 4. Phụ kiện đạt chất lượng cao

An toàn

 1. Kiểm tra và cảnh báo an toàn hệ thống LPG hàng năm theo RAPs + ALARP* (* Các Kế hoạch Thực thi Khắc phục và ở mức thấp nhất có thể thực hiện được một cách hợp lý)
 2. Hội thảo Huấn luyện An toàn LPG định kỳ hàng năm
 3. Kiểm tra an toàn đường ống dẫn LPG và hệ thống LPG với bên thứ ba